Cambodian red的意思解释和用法例句,俚语Cambodian red (=cam, cam red)

99 次阅读

Cambodian red (=cam, cam red)

用作名词的意思:(美国俚语)生长在柬埔寨的一种红棕色大麻

用法及例句:
Where did you get cam red?你在哪儿弄到柬埔寨红棕色大麻的?

Cam is hard to find in the last few years. 最近几年很难弄得到柬埔寨大麻。

英汉词典参考:  cambodian  red  cam

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.180