butcher’s的意思解释和用法例句,俚语butcher’s (hook)

271 次阅读

butcher’s (hook)

用作名词的意思: 一瞥,一看

用法及例句:
Have a butcher’s at the News of the World !看一看《世界新闻》 吧!

英汉词典参考:  butcher  hook

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.260