bushes的意思解释和用法例句,俚语(the) bushes

200 次阅读

(the) bushes

用作名词的意思:(美国俚语)偏僻的乡村,边远地区,农村小镇

用法及例句:
The people out there in the bushes may not know you’re a big guy now.边远地 区的人也许还不知道你现在是个大人物.。

英汉词典参考:  the  bushes

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.176