bush leaguer的意思解释和用法例句,俚语bush leaguer (=busher)

97 次阅读

bush leaguer (=busher)

用作名词的意思:(美国俚语)小棒球队或二流棒球队队员,二流的、平庸的或业余的表演者,生手

用法及例句:
He’s just a busher at the piano.他在弹钢琴上只有业余水平。

英汉词典参考:  bush  leaguer  busher

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.167