burns的意思解释和用法例句,俚语burns (=bumsides)

76 次阅读

burns (=bumsides)

用作名词的意思:(美国俚语)连鬓胡子,络腮胡子

用法及例句:
If John would shave off that bums, he’d look a lot better.约翰要是肯把那络腮胡子刮掉,他看上去会帅多了。

英汉词典参考:  burns  bumsides

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.165