bullshit artist的意思解释和用法例句,俚语bullshit artist (=ballshitter)

680 次阅读

bullshit artist (=ballshitter)

用作名词的意思:(美国俚语)吹牛大王,招摇撞骗能手

用法及例句:
Jim is really a bullshit artist.古姆的确是个吹牛大王。

He can’t talk straight— nothing but a bullshitter.他不会坦率真诚地说话——除了招摇撞骗,啥也不会。

英汉词典参考:  bullshit  artist  ballshitter

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.186