bubblehead的意思解释和用法例句,俚语bubblehead (=bubble brain)

261 次阅读

bubblehead (=bubble brain)

用作名词的意思:(美国俚语)笨蛋,傻瓜

用法及例句:
You silly bubble brain. Watch where you are going.你这大傻瓜。看清楚你在往哪儿走。

What a bubblehead! Where is your brain? 好一个笨蛋!你有脑子没有?

英汉词典参考:  bubblehead  bubble  brain

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.173