BS的意思解释和用法例句,俚语BS (=bullshit)

248 次阅读

BS (=bullshit)

用作名词的意思:胡说,胡言乱语,大话,废话

用法及例句:
I have heard enough of your BS.我已经听够了你那些大话。

Less bs ami more facts, please.请你少说废话,多说事实。

英汉词典参考:  bs  bullshit

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2021
16 / 0.168