BRB的意思解释和用法例句,俚语BRB (=Be Right Back)

330 次阅读
- - - -

BRB (=Be Right Back)

用作感叹词的意思:(美国俚语)[电脑用语]马上回来! I have to get off the computer for a minuter. (BRB).我得下机一小会儿。(马上回来)

英汉词典参考:  brb  be  right  back

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.269