boozy-woozy的意思解释和用法例句,俚语boozy-woozy (=boozy)

326 次阅读

boozy-woozy (=boozy)

用作形容词的意思:喝醉的

用法及例句:
The boozy-woozy man clung to the railing and sang at the top of his voice.那个喝得醉醺醺的男人紧紧抓住栏杆,引吭高歌。

英汉词典参考:  boozy  woozy

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.336