boing的意思解释和用法例句,俚语boing (=boing-boing)

1,922 次阅读

boing (=boing-boing)

用作感叹词的意思:[军队用语](见到绝色女子吋大为惊叹的拟声词)

用法及例句:
When she (Marilyn Monroe) came in,everybody stopped doing what they were doing and their eyes went “boing, boing”.她(玛丽琳·梦露)一走进来,大家就都放下了手里的话儿,双眼都快突出来了。

英汉词典参考:  boing

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.336