boiling的意思解释和用法例句,俚语boiling (=boiling mad)

768 次阅读

boiling (=boiling mad)

用作形容词的意思:(美国俚语)非常愤怒的,十分恼火的

用法及例句:
Mad. l’m not mad. I’m just boiling.发疯,我并没有发疯,只是非常生气。

She is really boiling mad.她确实是火冒三丈。

英汉词典参考:  boiling  mad

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.435