body shake的意思解释和用法例句,俚语body shake (=skin-search)

322 次阅读

body shake (=skin-search)

用作名词的意思:(美国俚语)[黑社会用语]光身彻底搜查

用法及例句:
You cant give me a body shake. I want my lawyer ! 你不能对我作裸体搜査。我要叫我的律师来!

英汉词典参考:  body  shake  skin  search

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.308