blue boys的意思解释和用法例句,俚语blue boys (=blue coats)

463 次阅读

blue boys (=blue coats)

用作名词的意思:警察

用法及例句:
Four blue boys held me while a fifth slipped the cuffs on me.四个警察夹住我,第五个就迅速地给我铐上了手铐。

The blue coats climbed out of the black and While.警察们从警车上下来。

英汉词典参考:  blue  boys  coats

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.309