blow one’s own horn的意思解释和用法例句,俚语blow (或tood) one’s own horn

600 次阅读
- - - - -

blow (或tood) one’s own horn

用作动词的意思:自吹自擂,吹嘘

用法及例句:
I am not ashamed of the text,but of being thought to ” blow my own horn”.我并不怕这篇文章丢人,我只怕被人认为是在”自吹自擂”。

英汉词典参考:  blow  tood  one  own  horn

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.281