bivvy的意思解释和用法例句,俚语bivvy (=bivy, bivouac 的缩略)

366 次阅读

bivvy (=bivy, bivouac 的缩略)

用作名词的意思:[军队用语] 临时营帐,小帐蓬

用法及例句:
Snow and I were sitting outside the bivvy.那时,斯诺和我正坐在临时营帐外边。

英汉词典参考:  bivvy  bivy  bivouac

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.311