bitch of a somebody的意思解释和用法例句,俚语bitch of a somebody(或something)

239 次阅读

bitch of a somebody(或something)

用作名词的意思:(美国俚语)非常难应付的、不好对付的人(或事)

用法及例句:
What a bitch of a day! 多么难熬的一天!

This is a bitch of a job.这是件很不好办的事。

He is really a bitch of a boss.他真是个难侍候的老板。

英汉词典参考:  bitch  of  somebody  something

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.319