big H的意思解释和用法例句,俚语big H (=big Harry)

448 次阅读
- -

big H (=big Harry)

用作名词的意思:(美国俚语)[吸毒者用语]海洛因

用法及例句:
He was thrown into jail for dealing big H.他因贩卖海洛因而被投人监狱。

英汉词典参考:  big  harry

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.349