big bug的意思解释和用法例句,俚语big bug (=big shot)

621 次阅读
- - -

big bug (=big shot)

用作名词的意思:要人,大享

用法及例句:
He seems to have been quite a big bug.他看上去俨然已经是个大亨了。

英汉词典参考:  big  bug  shot

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.319