berp的意思解释和用法例句,俚语berp (=burp)

528 次阅读
- -

berp (=burp)

用作动词及名词的意思:饱嗝,打隔

用法及例句:
She burped quietly behind her hanky. so no one would notice.她用手帕捂住嘴巴,轻声地打嗝,这样就不会引起别人的注意。

What can you do when your burp goes in church?要是你在做礼拜时打嗝怎么办?

英汉词典参考:  berp  burp

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.333