benz的意思解释和用法例句,俚语benz (=Benz)

246 次阅读

benz (=Benz)

用作名词的意思:(美国俚语)

1.奔驰(牌)汽车

用法及例句:
I trade in my benz every three years.每隔三年我就把我的奔驰折价以旧换新。

2.安非他明兴奋剂

用法及例句:
Benz will pep you up, but you give it all back later.安非他明兴奋剂会使你精神振奋,但是过后你仍然会恢复到与服用前一样的状态。

英汉词典参考:  benz

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2022
16 / 0.162