bang to rights的意思解释和用法例句,俚语bang(ed) to rights

206 次阅读
- - - -

bang(ed) to rights

用作副词的意思:当场(指在作案现场)

用法及例句:
The thief was caught bang (ed) to rights and now languishes in the jail.那小偷在作案时当场被捕获,如今在牢里服刑。

英汉词典参考:  bang  ed  to  rights

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.352