at a snail’s pace的意思解释和用法例句,俚语at a snail’s pace(或gallop)

644 次阅读
- - - -

at a snail’s pace(或gallop)

用作形容词的意思:极其缓慢的,如蜗牛爬行般的

用法及例句:
Things are moving along at a snail’s pace. but we’ll finish on time—have no fear.事悄进行得很慢,不过我们会准时完成的——不用担心。

英汉词典参考:  at  snail  pace  gallop

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.298