ass is getting light的意思解释和用法例句,俚语(One’s) ass is getting light

217 次阅读
- - - - -

(One’s) ass is getting light. (某人,尤指军人)屡受申斥或严惩。His ass was getting light in training camp.他在军训营经常受申斥。

英汉词典参考:  one  ass  is  getting  light

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2022
16 / 0.170