ass is dragging的意思解释和用法例句,俚语(One’s) ass is dragging

271 次阅读
- - - -

(One’s) ass is dragging. (某人)太累了、累得不想动了

用法及例句:
Jack laboured all day at the construction site, and his ass was dragging.杰克在建筑工地上干了一整天活,他累得不想动了。

英汉词典参考:  one  ass  is  dragging

分类目录:加拿大俚语南非俚语新西兰俚语澳大利亚俚语爱尔兰俚语美国俚语苏格兰俚语英国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.307