AH的意思解释和用法例句,俚语AH (asshole的缩略)

463 次阅读

AH (asshole的缩略)

用作名词的意思:(美国俚语)笨蛋,饭桶,傻瓜,可恶的家伙

用法及例句:
Stop being such an AH!别这么傻了!

Bill is a total AH, and he is getting on everyone’s nerves.比尔真是可恶透了,他让大家都不得安宁。

英汉词典参考:  ah  asshole

分类目录:美国俚语

俚语英文索引:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

YIYM俚语网,英语俚语专业网站:美国俚语网英国俚语网
Copyright © 2024
16 / 0.273